หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายเอนก ดาด้วง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด
โทร : 089-907-9997
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวศราญา บุญครุฑ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-1195566


นางสาวธนภัสนันท์ ทองเยี่ยม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 099-5915895


นายสิทธิชัย พิพัฒน์ชัยปกรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-7031285


นางสาวดวงพร กันยากรเตชัส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 063-4344240


นายสาโรจน์ สิงทนะ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
โทร : 094-91146359