หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
สิบเอกเอนก ดาด้วง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด
โทร : 08-9907-9997
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางชญาภา เฉลิมชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางชญาภา เฉลิมชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : โทร.06-2151-6553
สิบเอกเอนก ดาด้วง
ปลัด อบต.โคกสลุด
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
นางสาวนิศากร คงเทศ
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสาโรจน์ สิงทนะ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
โทร : 094-91146359