หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ขอขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้ารการ อบต.โคกสลุด [ 25 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง อบต.โคกสลุด ลว.7 พฤษภาคม 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ ข้อตกลงในการปฎิบัติราชการระหว่างพนักงานกับผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ กำหนดจำนวนวันลา และการมาทำงานสายในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)