หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายณรงค์ศักดิ์ บุญราชแขวง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสลุด
ศูนย์รวมจิตใจของชาว
โคกสลุด
ผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด
1
2
3
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก อยู่ห่างจากอำเภอบางกระทุ่ม ประมาณ 6 กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ 23,418.75 ไร่หรือ 37.47 ตารางกิโลเมตร
 

จำนวนประชากรทั้งหมด 3,185 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,538 คน คิดเป็นร้อยละ 48.29

หญิง จำนวน 1,647 คน คิดเป็นร้อยละ 51.71

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,053 ครัวเรือน

ความหนานแน่นเฉลี่ย 85 คน/ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม
  ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ที่ 5 ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที่ 2,5 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  
 
 
ภูมิประเทศโดยทั่วไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ปราศจากภูเขาและป่าไม้ มีแม่น้ำน่านซึ่งเป็น แม่น้ำ สายสำคัญไหลผ่าน นอกจากนี้ยังมีลำคลอง หนอง บึง คลองชลประทาน คลองสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุน และส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตตำบลโดย เฉพาะอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร เช่น การทำนา ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์
 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรองลงไปได้แก่ อาชีพค้าขาย และรับจ้าง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านย่านยาว 233 269 502 157